hamburger icon
mobile phone icon
mobile phone icon
ul. Studzienna 35-36/A, 82-300 Elbląg
mobile mail icon
close menu icon
map icon
ul. Studzienna 35-36/A, 82-300 Elbląg

RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Dane administratora.

Administratorem danych osobowych  jest :

Centrum Kliniczno-Badawcze J. Brzezicki, B. Górnikiewicz-Brzezicka Lekarze Spółka Partnerska,

REGON: 171001202, NIP 5782831751, adres: ul. Studzienna 35-36/A, 82-300 Elbląg

    2. Cel przetwarzania danych osobowych w zakresie objętym monitoringiem oraz podstawa prawna przetwarzania:

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Spółki poprzez umożliwienie obserwacji obrazów z kamer i ich późniejszego wykorzystania - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • pracownikom i współpracownikom Spółki posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych objętych monitoringiem,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych oraz ochrony mienia Spółki (w szczególności podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Przekazywanie danych osobowych do pa międzynarodowej:

Spółka nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Posiada Pan/i prawo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Możemy odmówić usunięcia, ograniczania przetwarzania danych osobowych w takim zakresie w jakim spoczywa na nas obowiązek archiwizowania danych lub ich udostępniania.

    8. Powyższe uprawnienia może Pan/i wykonać przez kontakt z naszym inspektorem danych osobowych Panią Olgą Breczko ul. Ratuszowa  1/1 82-300 Elbląg

   9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego urzędu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA   (dla pacjenta)

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

    1. Administratorem danych osobowych w naszej placówce jest :

Centrum Kliniczno - Badawcze J. Brzezicki, B. Górnikiewicz-Brzezicka Lekarze Spółka Partnerska, REGON: 171001202, NIP 5782831751,

adres: ul. Studzienna 35-36/A, 82-300 Elbląg

    2. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wykonywania obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń medycznych, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO);
 • w celu przeprowadzenia usług medycznych i badań medycznych na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • w celu skontaktowania się z Panem/Panią w przypadku takiej konieczności  i w związku z prowadzonymi badaniami lub świadczonymi usługami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz archiwizowania dokumentacji medycznej art. 9 ust.2 lit. h RODO ;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 1. Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, datę urodzenia, wyniki badań i dane biometryczne z dokumentacji medycznej i historii choroby, opis choroby, stosowane leki i inne dane jeśli są niezbędne dla diagnostyki i wykonania usługi medycznej lub wykonania badania.
 2. Oznaczone pomieszczenia w budynku są monitorowane w celach bezpieczeństwa, a nagrania z monitoringu są regularnie niszczone.
 3. Pana/i dane osobowe udostępnione nam w ramach przeprowadzanych badań medycznych mogą być przekazane do Państwa trzeciego (nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 4. Pana/i dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z naszą firmą w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ubezpieczeniowej, pocztowej lub kurierskiej, podmiotom dostarczającym oprogramowanie,podmiotom wykonującym usługi i badania na rzecz naszego pomiotu celem wykonania usług medycznych na Państwa rzecz, w tym lekarzom współpracującym z naszym podmiotem celem wykonania usług lub badań medycznych oraz podmiotom, na których zlecenie przeprowadzamy badania medyczne oraz upoważnionym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pana/i Dane Osobowe pozyskane w celu świadczenia usług medycznych oraz przeprowadzonych badań medycznych przechowujemy przez okres trwania umowy oraz 25 lat po ich zakończeniu .
 6. Posiada Pan/i prawo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Możemy odmówić usunięcia, ograniczania przetwarzania danych osobowych w takim zakresie w jakim spoczywa na nas obowiązek archiwizowania danych lub ich udostępniania.

    9. Powyższe uprawnienia może Pan/i wykonać przez kontakt z naszą firmą:

Centrum Kliniczno - Badawcze J. Brzezicki, B. Górnikiewicz-Brzezicka Lekarze Spółka Partnerska,

REGON: 171001202, NIP 5782831751, adres: ul. Studzienna 35-36/A, 82-300 Elbląg

 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna    Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 11.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych  z nawiązaniem i przebiegiem świadczenia na Pani/Pana  rzecz usług i badań medycznych.

 

 

map icon
ul. Studzienna 35-36/A, 82-300 Elbląg
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda